Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu Absolwentów Wydziału AEI

Jubileuszowy I Zjazd Absolwentów Wydziału AEI zorganizowany został przez Wydział wspólnie z Oddziałem AEI Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w ramach obchodów 50-lecia Wydziału i zgromadził 111 uczestników. Zjazd składał się z dwu części: pierwsza była poświęcona historii, teraźniejszości i przyszłości Wydziału, a drugą stanowiło Walne Zebranie Oddziału AEI Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

 

Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały okolicznościowe: program Zjazdu, wydawnictwo „1964 – 2014. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki”, płytę z filmem o Wydziale, deklarację członkowską Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śląskiej i kartę do głosowania. Władze Wydziału zadbały o uroczysty wystrój auli A i przyległych pomieszczeń; przedstawiono tablice ilustrujące historię Wydziału, sylwetki założycieli i „naukowe drzewo genealogiczne”, a także postery poświęcone zmarłym pracownikom. Reklamowała się również firma Delphi, patron strategiczny Zjazdu.

Obrady Zjazdu zainaugurował Dziekan prof. Adam Czornik, który - po przywitaniu zebranych absolwentów - w interesującym, ilustrowanym slajdami wystąpieniu przypomniał uczestnikom ważne wydarzenia z 50-letniej historii Wydziału i nawiązał do jego teraźniejszości. W minionych 50 latach mury Wydziału opuściło ponad 15 000 absolwentów i 500 doktorów. Fakt, że nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę, zajmują odpowiedzialne stanowiska w firmach, administracji publicznej i nauce świadczy o tym, że z powodzeniem nadążamy za wyjątkowo szybkim rozwojem technologii i zapewniamy najwyższe standardy w dziedzinie nowoczesnej edukacji – stwierdził Dziekan. Obecnie na Wydziale, w trzech Instytutach: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pracuje ponad 220 nauczycieli akademickich, którzy kształcą blisko 3000 studentów na sześciu kierunkach. Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach. Wysoki poziom kształcenia został potwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która przyznała ocenę wyróżniającą kierunkom: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz Wydziałowi jako instytucji. Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych badań naukowych jest kategoria A w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na zakończenie Dziekan życzył Zjazdowi owocnych obrad i wyraził nadzieję, że jubileusz 50-lecia stanie się doskonałą okazją dla absolwentów i byłych pracowników do odnowienia więzi z Wydziałem, w tym także do podzielenia się cennymi doświadczeniami, co przyczyni się do nakreślenia kierunków rozwoju Wydziału i dalszego wzmocnienia jego pozycji.

Relację z pierwszej części uroczystości Jubileuszu 50-lecia, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca br., złożyła Prodziekan dr Katarzyna Mościńska. Prodziekan Mościńska ogłosiła również konkurs dla uczestników Zjazdu, który wymagał odpowiedzi na dwa pytania: ile osób liczyła pierwsza Rada Wydziału i ile wejść ma obecny budynek Wydziału przy ul. Akademickiej 16. Laureatem konkursu i zdobywcą nagrody ufundowanej przez p. Prodziekan został Leszek Czarnecki.

Kolejnym punktem Zjazdu były wystąpienia przedstawicieli Instytutów Wydziału AEI oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który kontynuuje tradycje elektroniki biomedycznej zapoczątkowanej na naszym Wydziale przez docentów Aleksandra Kwiecińskiego i Jerzego Kopkę. Profesorowie Marek Pawełczyk (Instytut Automatyki) i Zdzisław Filus (Instytut Elektroniki) oraz dr Krzysztof Tokarz (Instytut Informatyki) i dr Wojciech Więcławek (Wydział Inżynierii Biomedycznej) w ilustrowanych slajdami referatach zapoznali zebranych z historią, stanem obecnym i planami na przyszłość reprezentowanych przez siebie jednostek.

Po krótkiej przerwie, w trakcie której uczestnicy odnawiali kontakty koleżeńskie i wymieniali przy kawie wrażenia z przebiegu obrad, rozpoczęła się druga część zjazdu – Walne Zebranie Oddziału Wydziału AEI Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Tę część zjazdu prowadził prezes Tymczasowego Zarządu Oddziału dr Adam Błaszkowski, który poprosił uczestników, którzy zdecydowali się wstąpić do Stowarzyszenia, o składanie wypełnionych deklaracji członkowskich.

Jako pierwszy głos zabrał prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej dr Lech Dobrowolski, który zapoznał zebranych z historią, głównymi celami i formami działania Stowarzyszenia oraz rolą jego organów statutowych. Obecnie Stowarzyszenie ma 11 oddziałów działających przy większości Wydziałów Politechniki, a liczba członków wynosi ponad 12 tys. osób.

Po wystąpieniu prezesa zebrani uczcili chwilą ciszy niedawno zmarłego pierwszego prezesa Zarządu Oddziału AEI Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śląskiej doc. Władysława E. Ciążyńskiego.

Następnie A. Błaszkowski zreferował historię i cele powołania Oddziału AEI Stowarzyszenia oraz punkty Statutu istotne dla dalszego przebiegu zebrania, a Prodziekan K. Tokarz przedstawił portal absolwenta Wydziału dostępny na stronie www.absolwent.aei.polsl.pl.

Po prezentacji portalu głos zabrał wiceprezes Tymczasowego Zarządu Oddziału AEI prof. Lesław Socha, który przedstawił propozycje ustępującego Tymczasowego Zarządu dla nowych władz Oddziału. Wśród nich wymienił rozwój funkcjonalności portalu absolwenta, opracowanie leksykonu absolwentów Wydziału, księgę wspomnień, wydanie okolicznościowej publikacji dokumentującej I Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydz. AEI, konferencję naukową dla nauczycieli akademickich – absolwentów Wydz. AEI niepracujących na Wydziale, konferencję naukowo-badawczą dla absolwentów Wydz. AEI niebędących nauczycielami akademickimi, pozyskiwanie sponsorów, wspieranie praktyk studenckich i finansowanie stypendiów.

Następnie zebrani jednogłośnie wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: Katarzyna Mościńska, Krzysztof Nałęcki i Krzysztof Tokarz oraz Komisję Wnioskową w składzie: Lesław Socha i Stanisław Kopystyński. Obie komisje przystąpiły niezwłocznie do pracy. Deklaracje członkowskie do Stowarzyszenia złożyło 70 uczestników Zjazdu, wśród nich szereg osób, które przybyły z zagranicy oraz znani z działalności publicznej koledzy Marian Krzaklewski i Jerzy Swatoń (został wybrany do Zarządu Oddziału).

Rozpoczęła się dyskusja i zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału. Uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwałę, że Zarząd Oddziału AEI będzie liczył 9 osób. Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury: Zdzisława Filusa, Piotra Fuglewicza, Mariana Kidawę, Stanisława Kopystyńskiego, Leszka Marażewskiego, Jerzego Sobstela, Lesława Sochę, Jerzego Swatonia i Jerzego Szymurę.

Kandydaci w krótkich wystąpieniach przedstawili się zebranym. Nieobecnego kol. J. Szymurę przedstawił A. Błaszkowski. Rozpoczęło się tajne głosowanie, po którym Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.

Następnym punktem były wybory Komisji Rewizyjnej Oddziału AEI Stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie wybrali Komisję Rewizyjną w składzie: Bożena Kidawa (po wyborze Mariana Kidawy do Zarządu zrezygnowała z członkostwa w Komisji), Stanisław Kowalik i Jerzy Reiss.

Podczas wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia oraz dyskusji o wysokości składki członkowskiej zebrani jednogłośnie uchwalili, że delegatami na Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia są wybrani członkowie Zarządu Oddziału, a składka członkowska będzie wynosiła 10 PLN/rok. W dyskusji przeważały wypowiedzi, by - w miarę możliwości - wnieść składkę za 4 lata z góry.

W następnej kolejności zjazd przyjął jednogłośnie uchwałę, że ew. nadwyżka finansowa pozostała z organizacji zjazdu będzie przeznaczona na cele statutowe Oddziału.

Komisja Skrutacyjna zakończyła liczenie głosów i ogłosiła wyniki wyborów do Zarządu Oddziału. Wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów i weszli do Zarządu Oddziału.

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy Zjazdu podzieleni na 3 grupy zwiedzili wybrane laboratoria Wydziału, po czym udali się na wspólny obiad do stołówki studenckiej przy ul. Łużyckiej.

W trakcie obiadu wybrany Zarząd zgodnie z § 50 statutu Stowarzyszenia Wychowanków wyłonił ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału w składzie:

prezes – Marian Kidawa

wiceprezes – Leszek Marażewski

wiceprezes – Jerzy Sobstel

sekretarz – Stanisław Kopystyński

skarbnik – Zdzisław Filus

Po obiedzie uczestnicy Zjazdu udali się na spotkanie koleżeńskie w restauracji „Portowa” w Gliwicach, które przebiegło w przyjacielskiej atmosferze i trwało do późnych godzin wieczornych.